Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๐-๓ ขวบ เล่นแปลงกาย

เล่นแปลงกาย

เล่นแปลงกาย
ผู้แต่ง : ระพีพรรณ พัฒนาเวช ภาพประกอบ : สวนีย์ พรวิศรารักษกูล สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก จำนวน : ๓๒ หน้า
เล่นแปลงกาย

เล่นแปลงกาย

เป็นหนังสือกึ่งเล่นกับเด็ก มีการตั้งคำถาม ให้เด็กได้สังเกตก่อนตอบคำถาม อันเป็นการนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ เริ่มจากตัวละครเอกคือ เด็กหญิงเล็กๆ กับคำถามประโยคเดิมซ้ำๆกัน มีการนำเอาลักษณะเด่นๆของสัตว์แต่ละชนิดมาเล่นกับเด็ก ให้ได้คิด ได้ตอบ โดยจับเอาธรรมชาติของเด็กมาใช้

เริ่มจาก ติดหูแล้วแปลงกายไปเล่นกับใครเอ่ย ติดปาก ติดจมูก แล้วแปลงกายไปเล่นกับใครเอ่ย ซึ่งทั้งหู ปากและจมูก เป็นส่วนที่เด่นที่สุดของสัตว์อย่าง กระต่าย ปากเป็ดและจมูกหมู เพื่อให้เด็กได้สังเกต และตอบคำถามแบบสนุกๆ และต้องแน่ใจว่า เด็กๆจะตอบถูก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่เด็กด้วย

และในตอนท้ายเล่ม ยังได้เปิดโอกาสให้แม่เข้ามามีส่วนในเรื่อง เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดความสัมพันธ์อันดี

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)

Navigation