Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๐-๓ ขวบ ที่อยู่ของใคร

ที่อยู่ของใคร

ที่อยู่ของใคร
ผู้แต่ง : สาธิตา ทรงวิทยา ภาพประกอบ : สวนีย์ พรวิศวารักษกูล สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก จำนวน : ๓๒ หน้า

หนังสือเล่มนี้จัดอยู่ในประเภท หนังสือให้ความคิดรวบยอด (concept book) เป็นหนังสือเสริมการเรียนรู้ แม้ไม่อาจจะจัดอยู่ในประเภทหนังสือนิทาน แต่ด้วยความที่มีการร้อยเรียงเนื้อหาอย่างลงตัว ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง จึงทำให้อารมณ์กับรับรู้นั้นสอดรับกัน ไม่ต่างจากนิทานเลย

เรื่องขึ้นต้นด้วยภาพบ้านหลังเล็ก และมีคำถามว่า “ใครอยู่ในบ้านหลังเล็ก” คำตอบคือ “หมา” เมื่อเปิดหน้าถัดมา มีภาพตะกร้า พร้อมคำถาม “ใครอยู่ในตะกร้า” คำตอบคือ “แมว” เมื่อถึงหน้าสุดท้ายตอนจบเรื่อง กับคำถามว่า “ใครอยู่ในบ้านหลังนี้” คำตอบคือ “พวกเรา (พ่อแม่ลูก และสัตว์ต่างๆที่เอ่ยมาแล้ว)

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้อ่านด้วยกัน เล่นด้วยกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กเล็กๆ

 

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)

Navigation