Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๒๑ -๔๐ พีชยักษ์

พีชยักษ์

พีชยักษ์
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
พีชยักษ์

พีชยักษ์

หนังสือ : พีชยักษ์
ผู้แต่ง : โรอัลด์  ดาห์ล
ผู้แปล : สาลินี คำฉันท์
สํานักพิมพ์ : ผีเสื้อ

พีชยักษ์ วรรณกรรมเยาวชนที่นับเป็นความสําเร็จของโรอัลด์ ดาห์ล ในการเรียกร้องผู้ใหญ่ทั้งหลายให้หันมาใส่ใจ และให้ความอบอุ่นทั้งทางกายและทางใจแก่เด็กในปกครอง ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก และแสดงออกถึงความคิดในการเปรียบเทียบระหว่าง 'คน' กับ 'สัตว์' ว่าแท้จริงแล้ว สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย อาจจะมีจิตใจดีกว่าคนบางจําพวกด้วยซํ้า 'พีชยักษ์' ของโรอัลด์ ดาห์ล มีเบื้องหลังที่ค่อนข้างแปลกกว่าเรื่องอื่นๆ ของเขา กล่าวคือ เขาเขียนเรื่องนี้สําหรับ พิมพ์ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๖๑ หลังจากนั้นอีก ๖ ปี จึงมอบให้สํานักพิมพ์ในอังกฤษจัดพิมพ์ อย่างไรก็ตามทั้งสองฉบับ ก็ดําเนินการพิมพ์ต่อเนื่องและพิมพ์ซํ้าไปพร้อมๆ กันโดยเฉพาะฉบับของสํานักพิมพ์พัฟฟินซึ่งเริ่มพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. ๑๙๗๓ นั้นแม้จะพิมพ์หลังจากที่สํานักพิมพ์อื่นๆ ได้จําหน่ายไปแล้วมากมาย และเป็นเวลานานถึง ๖ ปีก็ยังมีสถิติการพิมพ์ถึงกว่า ๒๐ ครั้งในเวลา ๑๒ ปี แทบทุกปีพิมพ์ซํ้าสองครั้งนับจํานวนหลายล้านเล่ม