Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home

หนังสือ ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก

คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ

ประกอบด้วย

๑. นางสาวระพีพรรณ  พัฒนาเวช  บรรณาธิการอิสระ - (กรรมการสมาคมไทสร้างสรรค์)
๒. นายธีรวงศ์  ธนิษฐ์เวธน์ เลขาธิการ-ผู้อำนวยการสมาคมไทสร้างสรรค์
๓. นายปรีดา  ปัญญาจันทร์ นักแต่งนิทานและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก - (นายกสมาคมไทสร้างสรรค์)
๔. นางสาวเกษร  บัวทอง ครูชำนาญการพิเศษและหัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนนนทรีวิทยา
๕. นางสาวแสงทิวา  นราพิชญ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
หลักเกญฑ์การคัดเลือก
๑. เป็นหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ – ๖ ที่มีประสบการณ์การอ่านน้อย
๒. เป็นหนังสือที่มีคุณภาพสูง และอ่านสนุก
๓. กำหนดสัดส่วนการพิจารณา โดยให้ความสำคัญกับหนังสือวรรณกรรมเป็นส่วนใหญ่ และกำหนดให้มีสัดส่วนของหนังสือประเภทสารคดี ประมาณร้อยละ ๕
๔. กำหนดให้ความสวยงามของภาพประกอบเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาด้วย
๕. ไม่ใช่หนังสือการ์ตูน
๖. ยังคงมีจำหน่ายในปัจจุบัน
ScreenShot25570114at12.53.34.png