Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home

การเลือกหนังสือภาพสำหรับเด็ก

การเลือกหนังสือภาพสำหรับเด็ก
ตัวอย่างหนังสือภาพสําหรับเด็กที่ดี ท่ีผ่านการพิสูจน์มาแล้วจากหลายโครงการ ที่ทํางานด้านการพัฒนาเด็กด้วยหนังสือและการอ่าน ว่าเหมาะสมสําหรับการพัฒนาเด็กเล็ก มาวิเคราะห์ มาแนะนํา กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการและประสาทสัมผัส รวมถึงการใช้หนังสือเพื่อเป็นตัวอย่างให้คุณครู ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือได้นําไปใช้ต่อไป
การเลือกหนังสือภาพสำหรับเด็ก

การเลือกหนังสือภาพสำหรับเด็ก

เขียนโดย ระพีพรรณ พัฒนาเวช กรรมการสมาคมไทสร้างสรรค์การอ่านหรือเล่าเรื่องจากหนังสือภาพให้เด็กฟังจะสนุกและประสบความสําเร็จหรือไม่นั้นนอกจากเทคนิค วิธีของคุณครูผู้อ่านผู้เล่าแต่ละคนแล้วการเลือกหนังสือเพื่อมาใช้กับเด็กก็เป็นสิ่งสําคัญที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากเด็กๆ แต่ละวัยมีพัฒนาการ มีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน การเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ของเด็กจึงเป็นสิ่งจําเป็น

โดยส่วนใหญ่ เด็กๆ ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ ๓ ขวบครึ่ง คุณครูจะต้องเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาและรูปภาพที่เหมาะสมกับเด็กในวัยนี้ หนังสือภาพ จึงเป็นหนังสือที่เหมาะท่ีสุดสําหรับเด็กวัยที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หนังสือภาพที่เหมาะสําหรับเด็กเล็กนั้น มีความแตกต่างจากหนังสือนิทานที่มีภาพประกอบ

หนังสือภาพ (Picture Book)

bookthreepae.jpgจะมีสัดส่วนของภาพมากกว่าตัวหนังสือ คือมีภาพอยู่ประมาณร้อยละ เจ็ดสิบถึงแปดสิบของหน้ากระดาษ การวาดภาพเต็มหน้าคู่ หรอืเล่าเหตุการณเ์ดียวในหน้าคู่ก็จะะเหมาะสมเพราะเด็กๆ จะได้ดูภาพได้เต็มอิ่มเต็มตา หนังสือภาพอาจจะเป็นนิทาน หรือไม่ใช่ก็ได้ เพราะหนังสือภาพบางเล่มมีลักษณะเป็นหนังสือประเภทเสริมความรู้ ให้ความคิดรวบยอดสำรับเด็ก บางเล่มเป็นหนังสือเพื่อการเรียนรู้ภาษา คณิตศาสตร์ ต่างๆ เป็นต้น

หนังสือภาพท่ีดีสำหรับเด็กไม่จําเป็นต้องมีสีสันเจิดจ้าเสมอไป ขึ้นอยู่กับเนื่องเรื่องมากกว่า ว่าเรื่องนั้นๆ ต้องการสีสันมากแค่ไหน เช่นหากเนื้อเรื่องมีบรรยากาศท่ี อ่อนโยน นุ่มนวล มีการบรรยายถึงอากาศยามเช้ายามเย็นหรือตอนคำ่ก่อนเข้านอน ก็ควรมีภาพที่ใช้สีอบอุ่นและดูนุ่มนวลเข้ากัน ไม่ควรใช้ภาพวาดที่มีสีสันฉูดฉาด ในขณะท่ี บางเล่มอาจจะมีสีสันสดใส หรือทึบทึม เช่นนั้นก็จะเข้ากันกับเนื้อเรื่องประเภทเรื่องราวที่เจิดจ้าร่าเริงหรือน่าตื่นเต้น ลึกลับตามลำดับ

แต่สำหรับหนังสือภาพบางเล่มก็ไม่ได้ลงสีสันเต็มตลอดท้ังหน้า ไม่ว่าจะสีสันฉูด ฉาดหรือนุ่มนวล เพียงเว้นพื้นกระดาษขาวๆเอาไว้มากๆก็มี ทั้งนี้เพื่อความสวยงามในการออกแบบ และเหมาะสมลงตัว ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับหนังสือสําหรับเด็กเล็กๆ กล่าวคือ มีภาพท่ีชัดเจนเพียงภาพเดียวบนพื้นกระดาษขาวหรือสีอ่อนเท่านั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายและดูสบายตา

หนังสือนิทาน (Story Book) เป็นหนังสือสําหรับ เด็กที่โตขึ้นใช้สำหรับอ่านเองและมีผู้ใหญ่อ่านให้ฟังเช่นเดียวกับหนังสือภาพ หนังสือนิทานมีเนื้อเรื่องที่ยาวและมีความ ซับซ้อน ในหนึ่งเล่มอาจจะมีนิทานมากกว่าหนึ่งเรื่องก็ได้ แม้001.jpgหนังสือนิทานจะมีภาพประกอบแต่ภาพก็ไม่ได้ทําหน้าที่เล่าเรื่อง จึงเหมาะสำหรับเด็กโตที่อ่านหนังสือเองได้แล้ว